"Никотиана - БТ Холдинг" АД

English     За нас
За нас

Новини

Продукция

Управление

Контакти

   „Никотиана - БТ Холдинг” АД е българско публично акционерно дружество, чийто собствен капитал е 100 % частен. Капиталът на Дружеството е разпределен в 1 800 000 (един милион и осемстотин хил.) броя акции, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев. Ценните книжа на “Никотиана - БТ Холдинг” АД са регистрирани за търговия на официалния пазар на ценни книжа, организиран от “Българска фондова борса - София” АД .

   „Никотиана - БТ Холдинг” АД е учредено по първоначална регистрация като Приватизационен фонд, под наименованието ПФ “Никотиана - БТ” АД, по инициатива на 3969 учредители. Учредителното събрание е проведено на 26.09.1996год. в гр. Несебър. По решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 25.02.1998год., в съответствие с § 4 от Закона за приватизационните фондове и по смисъла на член 277 от Търговския закон, дейността на Приватизационен фонд "Никотиана – БТ" АД е преуредена в холдинг, под наименование "Никотиана - БТ Холдинг" АД.

   Съгласно член 5 от Устава, Дружеството има за предмет на дейност:

 • придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
 • придобиване, управление и продажба на облигации:
 • придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участвува, както и на други права върху интелектуална собственост;
 • финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участвува;
 • инженерингова и научно-развойна дейност;
 • откриване на свои представителства, филиали и клонове;
 • извършване на сделки от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин;
 • обучение за професионална квалификация;
 • всякакъв вид дейности, не забранени от законите на Република България.
   Стратегическа задача на “Никотиана – БТ Холдинг” АД е да инвестира преди всичко в предприятия от тютюневата промишленост. В структурата на “Никотиана – БТ Холдинг” АД влизат следните дъщерни дружества;
 • “Механика” АД – гр. Пещера;
 • “Никотиана Лийф” ЕАД – гр. София, чиято дейност е съсредоточена в с. Аврен.
   Основната дейност на дъщерните дружества е съсредоточена в обработката и търговията с тютюни, главно от световно известните и предпочитани ориенталски произходи “Крумовград”, “Неврокоп” и “Северна България” , както и едролистен тютюн - тип Бърлей.

   „Никотиана – БТ холдинг” АД притежава минотарни пакети акции в Плевен - БТ” АД, “Исперих - БТ”АД , “Хасково - БТ” АД и “Първомай - БТ” АД , които са дъщерни дружества на “Булгартабак Холдинг” АД.